ปีการศึกษา ๒๕๕๑

           

คำสั่งที่ 67 / 2551 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 25 51 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 25 51
คำสั่งที่ 71 / 2551 แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ . ศ . 25 51
คำสั่งที่ 90 / 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มาเรียนติว O-NET ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ . ศ . 2551
คำสั่งที่ 93 / 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มบริหาร และฝ่ายนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2551 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ . ศ . 2551
คำสั่งที่ 101 / 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาปี 25 50 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551
คำสั่งที่ 102 / 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา 2551 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551