ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ การเปิดปิดเครื่อง การใช้แป้นพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ การจัดทำสำเนาแผ่นบันทึก การขอดูสารบัญ แฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล คำสั่งต่างๆ ในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร การจัดแฟ้มข้อมูลเอกสารและ การเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การกำหนดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์ตาราง การค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่างๆ
           ปฏิบัติการใช้เครื่องและปรับแต่งภาพบนจอ ใช้โปรแกรมประมวลคำ ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใช้คำสั่งในการพิมพ์แฟ้มข้อมูล เอกสาร จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข กำหนดรูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและ เปลี่ยนแปลงข้อความ ใช้คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการ จัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ สามารถประยุกต์การจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้