แผนการสอน
ที่
จำนวนคาบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
พฤติกรรมการเรียนรู้
พุทธิพิสัย
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย
7
6
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารเบื้องต้น
/
-
/
8
14
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเอกสาร
/
-
/
9
6
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใส่รูปภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษร
/
-
/
10
12
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิมพ์ตาราง
/
-
/
11
2
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับคำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์
/
-
/
12
4
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำจดหมายเวียน ซองจดหมายและป้ายผนึก
/
-
/
13
4
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์งานพิมพ์และป้ายผนึก
/
-
/