เริ่มต้นกับ Microsoft Word
คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์
การพิมพ์เอกสารเบื้องต้น การทำจดหมายเวียน
การจัดการเอกสาร การประยุกต์งานพิมพ์
การแทรกรูปภาพและประดิษฐ์ตัวอักษร สร้างเอกสารด้วย Word 97
การพิมพ์ตาราง Microsoft Word กับโปรแกรมอื่น