(PDF File)

เริ่มต้นกับ Microsoft Word
คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์
การพิมพ์เอกสารเบื้องต้น การทำจดหมายเวียน
การจัดการเอกสาร การประยุกต์งานพิมพ์
การแทรกรูปภาพและประดิษฐ์ตัวอักษร สร้างเอกสารด้วย Word 97
การพิมพ์ตาราง Microsoft Word กับโปรแกรมอื่น

 

Copyright @ 2000 Computer Center Of Wisetchaichan Tantiwitayaphum
ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูม"ิ
โทร.035 631-802 Fax. 035 631-733
Webmaster Chaichan Supmak,Pranee Pongthongkum
ICQ 38284951