ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" :: ครูไชยชาญ ทรัพย์มาก

          
การเขียน Web ด้วยภาษา Html
:: คำสั่งพื้นฐาน ในการเเขียน Web ด้วยภาษา Html   
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Microsoft Word  
:: พื้นฐาน Microsoft Word ::การพิมพ์และการแก้ไขข้อความ :: การจัดรูปแบบอักษรและเอกสาร
:: การสร้างตาราง กราฟ และสูตรคณิตศาสตร์ ::การใส่ภาพกราฟิกท ฯลฯ

Microsoft Excel
:: แนะนำโปรแกรม ::การทำงานกับเวิร์กชีท ::การจัดการเวิร์กชีทและเวิร์กบุ๊ค ::การตั้งชื่อและใช้สูตรคำนวณ
:: รู้จักกราฟ :: การพิมพ์เวิร์กชีท :: การสร้างเว็บเพจด้วย Excel
Microsoft PowerPoint
:: รู้จักกับ Microsoft PowerPoint :: สร้างและจัดการสไลด์ ::การจัดการข้อความ
:: การตกแต่งแผ่นงาน :: การใช่เอฟเฟ็กต์ให้เนื้อหา ฯลฯ
Computer Graphic
:: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Computer Graphic :: ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop
:: เริ่่มต้นสร้างงาน Graphic
เขียน Web ด้วยโปรแกรม Dream
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การประมวลคำด้วยโปรแกรม Microsoft Word 97