วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน


วิชา ก.เสริม การเขียนเว็บเพจ

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1- 5

คำชี้แจงแบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


1 HTML ย่อมาจากอะไร
Homepage Text Markup Language
Hypertext Manual Language
Home Text Markup Language
Hyper Text Markup Language

2.โปรแกรมใดใช้เขียนคำสั่ง HTML
MS-Word
Notepad
Internet Explorer
Dos

3. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งหลักในการเขียนโครงสร้างภาษา HTML
<HTML>
<BODY>
<TITLE>
<END>

4. คำส่งใดใช้ในการกำหนดข้อความบน Title Bar
<HEAD>
<HTML>
<TITLE>
<BODY>

5. ในภาษา HTML คำสั่งใดต้องเขียนเป็นบรรทัดแรก
<HEAD>
<TITLE>
<HTML>
<START>

6. คำสั่งสุดท้ายที่ต้องพิมพในภาษา HTML คือคำสั่งใด
</END>
</BODY>
</HEAD>
</HTML>

7. คำสั่งใดใช้ในการกำหนดหัวข้อเรื่อง
<H2>
<HEAD>
<B>
<BR>

8. คำสั่ง <BR> เป้นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร
กำหนดหัวข้อเรื่อง
ขึ้นบรรทัดใหม่
ย่อหน้า
เว้นวรรค

9. ถ้าต้องการให้ข้อความที่แสดงบนเว็บบราวเซอร์ตรงตามที่กำหนดใน Notepad ต้องใช้คำส่งใด
<P>
<CENTER>
<PRE>
<BR>

10. คำสั่งใดในภาษา HTML ใช้ในการขีดเส้นคั่น
<H>
<HR>
<L>
<HL>

11. หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรต้องใช้คำสั่งใด
<FONT>
<FONT SIZE>
<FONT FACE>
ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้

12. หากต้อการเน้นข้อความให้เป็นตัวหนาต้องใช้คำสั่งใด
<L>
<BR>
<U>
<B>

13. คำสั่ง <U> ใช้ทำอะไร
ขึ้นบรรทัดใหม่
ตัดคำ
ขีดเส้นใต้ข้อความ
กำหนดข้อความให้เป็นตัวเอียง

14. หากต้องการขีดเส้นทับกลางข้อความต้องใช้คำสั่งใด
<S>
<X>
<U>
<L>

15. หากต้องการพิมพ์ตัวยกกำลังต้องใช้คำสั่งใด
<UP>
<SUB>
<S>
<SUP>

16. หากต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรต้องใช้คำสั่งใด
<FONT NO>
<FONT SIZE>
<FONT FACE>
ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดได้

17.หากต้องการเปลี่ยนสีข้อความต้องใช้คำสั่งใด
<FONT BGCOLOR>
<FONT SIZE>
<FONT FACE>
<FONT COLOR>

18. คำส่ง BGCOLOR ต้องพิมพ์ไว้ที่ส่วนใด
<TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<HTML>

19.<BLINK> เป้นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร
กำหนดให้ข้อความเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา
กำหนดให้ข้อความกระพริบ
กำหนดให้ข้อความเป็นตัวหนา
กำหนดข้อความเป็นตัวเอียง

20. หากต้องการแสดงข้อความแบบเลื่อนที่ต้องใช้คำสั่งใด
<SLITE>
<RUN>
<MARQUEE>
<GO>

21.การแสดงรูปแบบของหัวข้อเรื่องสามารถทำได้กี่รูปแบบ
2 รูปแบบ
3 รูปแบบ
4 รูปแบบ
5 รูปแบบ

22. คำสั่งใดไม่เกี่ยวกับการแสดงลำดับรายการ
<UL>
<LI>
<OL>
<RL>

23. <UL TYPE = SQUARE> จะได้สัญลักษณ์รูปใด
สี่เหลี่ยม
วงกลม
วงรี
ห้าเหลี่ยม

24. หากต้องการแสดงหัวข้อโดยเรียงลำดับตัวเลขต้องใช้คำสั่งใด
<OR>
<ON>
<OL>
<Ol>

25. การแสดงลำดับรายการโดยใช้ตัวเลขเรียงลำดับหรือตัวอักษรเรียงลำดับสามารถใช้ได้กี่รูปแบบ
2 รูปแบบ
3 รูปแบบ
4 รูปแบบ
5 รูปแบบ

26. <DL> เป็นการใช้ำสั่งแบบใด
กำหนดหัวข้อเรื่องแบบตัวเลข
กำหนดหัวข้อเรื่องโดยใช้สัญลักษณ์
กำหนดหัวข้อเรื่องโดยใช้ข้อความ
กำหนดหัวข้อเรื่องโดยใช้รูปภาพ

27. คำสั่ง <DL> จะใช้คู่กับคำส่งใด
<DT>
<DD>
<LI>
ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

28. คำสั่งแบบ<DIR> เป็นการแสดงรายการแบบใด
หัวเรื่อง
แบบตัวเลข
แบบไดเรกเทอรี่
แบบเมนูลิสต์

29. คำส่ง <MENU> ใช้ในการแสดงรายการแบบใด
หัวเรื่อง
แบบตัวเลข
แบบไดเรกเทอรี่
แบบเมนูลิสต์

30. คำสั่ง <DIR> และ <MENU> ใช้คู่กับคำสั่งใด
<RL>
<DT>
<LI>
<DD>