เรื่อง

เนื้อหาวิชา
1

 • การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
  หลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
  โครงสร้างของ ภาษา HTML
  วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา HTML เบื้องต้น
   
2

 • การจัดการข้อความ
  การใช้คำสั่ง<Hn>
  การใช้คำสั่ง<BR>
  การใช้คำสั่ง<P>และ <P Align =n>
  การใช้คำสั่ง<CENTER>
  การใช้คำสั่ง<PRE>
  การใช้คำสั่ง<HR>
  การใช้คำสั่ง <MUlTICOL>
3.

 • การตกแต่งข้อความ
  การใช้คำสั่ง <FONT FACE>
  การใช้คำสั่ง <B>และ <L>
  การใช้คำสั่ง<U> และ <S>
  การใช้คำสั่ง<BLINK>
  การใช้คำสั่ง<SUB>และ <SUP>
  การใช้คำสั่ง<FONT SIZE>
  การใช้คำสั่ง<MARQUEE>
  การใช้คำสั่ง<FONT COLOR>
  การใช้คำสั่ง<BODY BGCOLOR>
  การใช้คำสั่ง <BODY TEXT>

4.
5
6
7
8
9

 • การแบ่งเฟรม
  คำสั่งหลักในการสร้างเฟรม
  คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับแต่งเฟรม
10.