<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXTCOLOR="black" BGCOLOR="lightblue">
    Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์ที่ได้

Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน

อธิบายคำสั่ง

<BODY TEXTCOLOR="ชื่อสี" BGCOLOR="ชื่อสี">
TEXTCOLOR ใช้กำหนดสี Default ให้กับตัวอักษรทั้งหมดภายในเอกสาร
BGCOLOR ใช้กำหนดสีแบล็คกราวด์ของเอกสาร กำหนดได้เพียงครั้งละหนึ่งสี