<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <FONT SIZE=6>
    Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
    </FONT>
    <FONT SIZE=5>
    Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
    </FONT>
    <FONT SIZE=4>
    Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
    </FONT>
   <FONT SIZE=2>
    Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
    </FONT>
</BODY>
</HTML>


ผลลัพธ์ที่ได้

Hello World, FONT SIZE = 6
Hello World, FONT SIZE = 5
Hello World, FONT SIZE = 4
Hello World, FONT SIZE = 2

อธิบายคำสั่ง

<FONT SIZE=ขนาดตัวอักษร> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดขนาดตัวอักษรที่จะใช้ในเว็บเพจ
ขนาดตัวอักษร สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 - 7
</FONT> เป็นคำสั่งปิดที่ต้องใช้คู่กันเสมอ