<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
   <FONT FACE="AngsanaUPC">
   Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
   </FONT>
   <FONT FACE="JasmineUPC">
   Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
   </FONT>
   <FONT FACE="IrisUPC">
   Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
   </FONT>
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์ที่ได้

Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน

อธิบายคำสั่ง

<FONT FACE="ชื่อฟ้อนต์ที่ใช้"> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้ในเว็บเพจ
</FONT> เป็นคำสั่งปิดที่ต้องใช้คู่กันเสมอ