Content | Web Board | Home | Tip 2 | Tip 1 |

Flash Text
Sample Flash Text MouseOver            
Flash Text ก็เป็นความสามารถพิเศษอีกอย่างที่เป็นเครื่องมือใหม่ใน กำหนดขนาด ชนิดของตัวอักษร สีตัวอักษร และยังทำเป็นปุ่มลิ้งค์ได้
DreamWeaver 4 เป็นการนำเอาโปรแกรม Flash เข้ามาช่วยใน อีกด้วยทุกอย่างที่กล่าวมานี้มีใน DreamWeaver4 เท่านั้น ^-^
การตกแต่งภายในเวบ การใช้งานค่อนข้างอิสระในการใช้งานสามารถ  
   
ขั้นตอนการสร้าง Flash Text  
1. Click Insert Flash Text จาก Object Commom
    หรือ คลิกที่เมนู Insert > Interactive Image> Flash Text
   
2. ภายใน Dialog Box ให้กำหนดดังนี้
2.1. Font : ให้กำหนด Font เป็น Arial
2.2. Size : ให้กำหนดขนาดเป็น 20
2.3. Color : กำหนดให้เป็นสีแดง
2.4. Rollover Color : ให้กำหนดเป็นสีน้ำเงิน ( เป็นสีหลังจากที่เอา
        เมาส์ลากผ่าน )
2.5. Text : ให้พิมพ์คำว่า Text ลงไป แล้วให้ติ๊กเครื่องหมายถูกใน
         ช่อง Show Font ด้วย
2.6. Link : กำหนดให้ลิงค์ไปยังที่ที่ต้องการ ในที่นี้ไม่ต้องระบุ
2.7. Taget : ไม่ต้องกำหนด
2.8. BgColor : กำหนดให้เป็นสีเดียวกับพื้นของเวบเพจ
2.9. Save As : ตั้งชื่อตามตัวอักษร
 
3. คลิก Apply และ คลิกปุ่ม Ok  
4. ทดสอบโดยการกดปุ่ม F12 และทดสอบโดยการเอาเมาส์วางทับตัว  
     อักษร  
 
! หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดขั้นตอนใดให้ฝากคำถามไว้ที่ Web Board และจะทำการตอบให้ไปทาง E-mail ^-^