บทที่
เนื้อหาวิชา
1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Word

... ส่วนประกอบที่สำคัญใน Microsoft Word 97
... การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 97
... ส่วนต่าง ๆ ของ Microsoft Word 97
... การแสดง-ซ่อน แถบเครื่องมือ
... การแสดง-ซ่อน แถบไม้บรรทัด
... การเปลี่ยนเมนูไทย-อังกฤษ
... สัญรูปในโปรแกรม Microsoft Word
... การออกจากโปรแกรม Microsoft Word
2
การพิมพ์และการปรับปรุงแก้ไขข้อความ

... การสร้างเอกสาร                                       
... การเปิดเอกสาร                                        
... การพิมพ์ข้อความในเอกสาร                      
... การเลือกมุมมอง                                        
... การบันทึกเอกสาร                                    
...  การเปลี่ยนภาวะภาษาไทย-อังกฤษ            
... การพิมพ์ทับ-พิมพ์แทรก               

... การลบข้อความ
... การทำสำเนาข้อความ
... การย้ายข้อความ
... การยกเลิกคำสั่ง
... การขอดูเอกสารก่อนพิมพ์
... การสั่งพิมพ์
... การรวมแฟ้มเอกสาร
... การกำหนด-ยกเลิก พื้นทีทำงาน
... การปิดแฟ้มเอกสาร
3
การจัดรูปแบบตัวอักษรและเอกสาร

... การกำหนดตำแหน่งข้อความ
... การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด
... การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
... การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
... การเปลี่ยนสีตัวอักษร
... การเน้นข้อความด้วยตัวอักษร
... การเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษ

... การพิมพ์ตัวยก-ตัวห้อย
... การตีกรอบข้อความ
... การตั้งย่อหน้า
... การตั้งกั้นหน้า-กั้นหลัง
... การยกเลิกแท็บ
... การจัดรูปแบบตัวอักษร
... เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก
4

การกำหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อ และเลขลำดับ

... การใส่เครื่องหมายหน้าข้อความ
... การใส่เลขลำดับ

5
การสร้างตาราง กราฟ และสูตรคณิตศาสตร์

... การสร้างตาราง
... การแสดง-ยกเลิก จุดประในตาราง
... การทำรูปแบบตารางอัตโนมัติ
... การกำหนดแถวและสดมภ์
... การลบตาราง
... การกรอกข้อมูลในตาราง
... การใส่กราฟลงในเอกสาร
... การตกแต่งกราฟ

... การเลือกแถวและสดมภ์
... การเพิ่มแถวและสดมภ์
... การโยกย้ายแถวและสดมภ์
... การปรับแต่งตาราง
... การใส่สีในตาราง
... การใส่สูตรคำนวณ
... การลบข้อมูลในตาราง กราฟ
... การกรอกข้อมูลลงในตาราง
... การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกราฟ
... การเขียนสมการคณิตศาสตร์
6
การจัดเอกสารแบบคอลัมภ์

... การแบ่งสดมภ์  
7
  การใช้ภาพกราฟิกในเอกสาร

... การแทรกรูปภาพจาก Clip Gallery
... การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม
... การเปลี่ยนขนาดรูปภาพ
... การปรับแต่งรูปภาพ
... การใช้เครื่องมือรูปวาด
... การวาดรูปร่างอัตโนมัติ
... การเคลื่อนย้ายรูปภาพ
... การประดิษฐ์ตัวอักษร
... การปรับแต่งรูปแบบการประดิษฐ์ตัวอักษร
8
การค้นหาและการตรวจคำ

... การค้าหาและแทนที่คำหรือข้อความ
... การแก้ไขข้อความอัตโนมัติ
... การตรวจคำสะกด
9
  การทำจดหมายเวียน

... เริ่มต้นกับจดหมายเวียน
... การเตรียมแฟ้มจดหมาย
... การเตรียมแฟ้มข้อมูล
... การทำจดหมายเวียนในกรณีที่มีแฟ้มจดหมายและแฟ้มข้อมูล
... การพิมพ์ข้อมูลเพิ่มในแฟ้มข้อมูล
... การใส่ชื่อเขตข้อมูล
... การใส่ชื่อเขตข้อมูลลงเอกสาร
10
  การจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสาร

... การแทรกหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
... การแทรกเลขหน้า
... การแสดงเอกสารก่อนพิมพ์
... การสั่งพิมพ์เอกสาร
... การกำหนดขอบเขตงานพิมพ์
... การกำหนดขนาดของกระดาษพิมพ์
... การกำหนดแหล่งกระดาษ
... การกำหนดการวางแบบของเอกสาร
... คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์