ในการใช้ตารางเพื่อทำการจัดระเบียบของข้อมูลและสร้างโครงร่างหน้ากระดาษที่น่าสนใจพร้อมกับคอลัมน์ติดกันของข้อความ และกราฟิก ตัวอย่างเช่น ตารางที่มีจำนวนของแถวและคอลัมน์เท่ากัน วิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างตารางอย่างง่ายก็คือ คลิกปุ่ม แทรกตาราง ด้วยคุณสมบัติการวาดตารางใหม่ คุณสามารถสร้างตารางที่ซับซ้อนได้อย่างง่าย ตัวอย่างเช่น ตารางที่เก็บเซลล์ ที่มีความสูงต่างกันหรือจำนวนสดมภ์ต่อแถวที่แตกต่างกัน คล้ายๆ กับวิธีการใช้ปากกาในการวาดตารางสามารถสร้างตาราง ว่างเปล่าและใส่ค่าในเซลล์ที่ว่าง หรือแปลงย่อหน้าของข้อความที่มีอยู่ (แบ่งโดยตัวอักษรตัวหนึ่งอย่างเช่น แท็บ) ลงในตาราง สามารถสร้างตารางจากข้อมูลต้นฉบับที่มีอยู่ เช่น ฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณ)

การสร้างตาราง การเลือกแถวและสดมภ์
การแสดง-ยกเลิก จุดประในตาราง การเพิ่มแถวและสดมภ์
การทำรูปแบบตารางอัตโนมัติ การโยกย้ายแถวและสดมภ์
การกำหนดแถวและสดมภ์ การปรับแต่งตาราง
การลบตาราง การใส่สีในตาราง
การกรอกข้อมูลในตาราง  การใส่สูตรคำนวณ
การลบข้อมูลในตาราง กราฟ
การใส่กราฟลงในเอกสาร การกรอกข้อมูลลงในตาราง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกราฟ การตกแต่งกราฟ
การเขียนสมการคณิตศาสตร์    

ใบงาน :6: , :7: , :8: , :9: , :10: , :21: , :22:

           การสร้างตารางอย่างง่าย
่การสร้างตารางอย่างง่าย ๆ ที่มีรูปแบบธรรมดาทั่ว ๆ ไปสามารถทำได้ดังนี้
         วิธีที่ 1
1. คลิกคำสั่ง ตาราง
2. คลิกคำสั่ง แทรกตาราง จะปรากฎกรอบโต้ตอบ แทรกตาราง
3. คลิกเลือกจำนวนสดมภ์ และแถวที่ที่ต้องการ
4. คลิกปุ่ม ตกลง

     วิธีที่ 2
1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม  
2. คลิกเมาส์ เพื่อเลือกจำนวนช่องของตาราง

              ผลลัพธ์ที่ได้


      เราอาจต้องสร้างตารางที่มีรูปแบบสลับซับซ้อนซึ่งวิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจทำไม่ได้ทั้งหมด มีอีกวิธีหนึ่งในการสร้างตารางให้ มีรูปแบบตามที่ต้องการด้วยวิธีดังต่อไปนี้
1. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  ทำให้ตัวชี้เมาส์    เปลี่ยนไปเป็น
2. คลิกเมาส์ ที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการวาดตาราง
3. Drag mouse เพื่อกำหนดขอบเขตของตาราง
4. ปรากฎกรอบสี่เหลี่ยมบอกขอบเขตของตาราง


ย้อนกลับ


                  การแสดงจุดประในตาราง
      
1. วางเคอร์เซอร์ในตาราง
      2. กำหนดเส้นประในตารางโดยการคลิกสัญรูป   เลือกเส้นประ
             ขอบบน

            ขอบล่าง

            เส้นขอบซ้าย

            เส้นขอบขวา

            ภายนอกขอบ

     การยกเลิกจุดประในตาราง
     ทำโดยการคลิกเลือกแบบเส้นประอีกครั้งหนึ่งเส้นประก็จะหายไป


       เมื่อได้ตารางง่ายๆ ตามต้องการแล้ว ทีนี้จะเป็นการปรับแต่งตารางให้สวยงามยิ่งขึ้นโดย Word 97 มีรูปแบบของตารางมาให้เลือก จาก Table Autoformat สามารถเลือกรูปแบบดังกล่าวได้ดังนี้
1. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  เพื่อเรียกเครื่องมือสำหรับการสร้างตาราง จะปรากฎกรอบโต้ตอบ ตารางและเส้นขอบ
2. คลิกเมาส์ ที่ปุ่มจะปรากฎ กรอบโต้ตอบ ทำรูปแบบตารางอัตโนมัติ
3. คลิกเมาส์ เลือกรูปแบบตาราง
4. ดูตัวอย่างรูปแบบตาราง ในช่อง แสดงตัวอย่าง
5. คลิกเมาส์ปุ่ม ตกลง
   ผลลัพธ์ที่ได้

ย้อนกลับ

           การกำหนดแถวและคอลัมน์อย่างง่ายๆ
การกำหนดช่องตารางทำได้เพียงใช้เครื่องมือ Drag mouse วาดเส้นในแนวตั้ง หรือแนวนอนเท่านั้น

                 การลบตารางบางส่วน
ถ้าวาดเส้นเพื่อกำหนดตารางผิดไป วิธีแก้ไขทำได้ง่ายๆ โดยใช้ยางลบลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปดังนี้

1. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม ตัวชี้จะเปลี่ยนไปเป็น 
2 Drag mouse ทับเส้นที่ต้องการลบ

    การลบตารางทิ้งทั้งหมด

1. Drag mouse เลือกตารางที่ต้องการลบจะปรากฎแถบสีดำทับตารางอยู่
2. คลิกเมาส์ ปุ่มขวาแล้วเลือก ตัด หรือ คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม 

การแทรกแถว
1. ให้คลิกเมาส์ในส่วนที่ต้องการแทรกแถว
2. คลิกเมาส์ขวา = > แทรกเซลล์
3. จะปรากฎแถวใหม่ขึ้นมา

การผสานเซลล์
1. ให้ลากเมาส์ทับส่วนที่ต้องการผสานเซลล์นั้น
2. คลิกเมาส์ขวา = >ผสานเซลล์
3. เซลล์นั้นจะผสานกัน

ย้อนกลับ


            กรอกข้อมูลลงในตาราง
การกรอกข้อมูลลงในตารางนั้นไม่แตกต่างจากการกรอกลงในเอกสารเลยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. คลิกเมาส์ ในช่องที่ต้องการกรอกข้อความ จะปรากฎ I ในช่องตารางนั้นๆ
2. กรอกข้อความได้ทันที

    การลบข้อมูลในตาราง
        วิธีที่ 1

       1. คลิกหรือลากเพื่อทำการกำหนดแถบสีคลุมพื้นที่ที่แถวที่ต้องการลบข้อมูล
       2. คลิกสัญรูป    
       วิธีที่ 2
       1. คลิกหรือลากเพื่อทำการกำหนดแถบสีคลุมพื้นที่ที่แถวที่ต้องการลบข้อมูล
       2. คลิกเลือกคำสั่ง แก้ไข => ตัด

              การเลือกทั้งแถวหรือเลือกทั้งคอลัมน์
       กรณีที่ต้องการแก้ไขตารางทั้งแถว หรือทั้งคอลัมน์ เช่น ลบตารางในแถวนั้นทิ้งไป หรือเปลี่ยนพื้นสีในตารางทั้งคอลัมน์ วิธีที่ง่ายกว่าคือการเลือกตารางทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ จากนั้นใช้คำสั่งเพียงครั้งเดียวเพื่อแก้ไขสิ่งที่ได้เลือกไว้ทั้งหมด การเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ทำได้ดังนี้

1. เปลี่ยนตัวชี้ให้อยู่ในสภาวะปกติ I
    ถ้าตัวชี้เป็น ให้ คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  หรือ

    ถ้าตัวชี้เป็น ให้ คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม สังเกตว่าปุ่มทั้งสองใน Tables and Borders ทูลบาร์จะไม่ถูก Click
2. เลื่อน I ไปบริเวณต้นแถว คลิกเมาส์ หรือ เลื่อน I ไปบริเวณต้นคอลัมน์
3. จะเห็นแถบดำปรากฎที่แถวหรือคอลัมน์ที่คุณได้เลือกไว้แล้ว

    ถ้าต้องการเลือกทีละหลาย ๆ แถวหรือหลาย ๆ คอลัมน์ ทำได้โดยเมื่อตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็น ให้ Drag mouse เลือกจำนวน
แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ

ผลจาการเลือกทั้งแถว

ย้อนกลับ

        เพิ่มแถวและสดมน์
   นอกเหนือไปจากการเพิ่มแถวและคอลัมน์ด้วยการวาดแล้ว ยังสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์ที่รวดเร็วกว่าด้วยการใช้คำสั่ง ดังนี้

1. ต้องการเพิ่มแถวให้ คลิกเมาส์ เลือกแถวทั้งแถว (วิธีการเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ดูขั้นตอนได้จากหัวข้อที่แล้ว)
2. คลิกเมาส์ ปุ่มขวาบริเวณแถบดำ
3. คลิกเมาส์ เลือก แทรกเซลล์
4. ต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้ คลิกเมาส์ คอลัมน์ทั้งคอลัมน์
5. คลิกเมาส์ ปุ่มขวาบริเวณแถบดำ
6. คลิกเมาส์ เลือก แทรกสดมภ์


    การโยกย้ายแถว
        ทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. เลื่อนตัวชี้ไปวางด้านหน้าแถวที่ต้องการโยกย้าย ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขึ้นในแนวทแยง
        2. คลิกหรือลากเพื่อทำการกำหนดแถบสี คลุมพื้นที่แถวที่ต้องการโยกย้าย
        3. คลิกสัญรูป แถวที่กำหนดสีจะหายไป โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดจะนำเอาข้อความในแถวดังกล่าวไปเก็บไว้ที่คลิปบอร์ด
        4. เลื่อนตัวชี้ไปวางไว้หน้าแถวที่ต้องการวาง คลิกสัญรูป  ข้อความในแถวที่เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดจะถูกนำมาวางในที่ใหม่ตาม
ต้องการ

    การโยกย้ายสดมภ์
        ทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. เลื่อนตัวชี้ไปวางด้านบนของสดมภ์ที่ต้องการโยกย้าย ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ลง
        2. คลิกหรือลากเพื่อทำการกำหนดแถบสี คลุมพื้นที่สดมภ์ที่ต้องการโยกย้าย
        3. คลิกสัญรูป แถวที่กำหนดสีจะหายไป โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดจะนำเอาข้อความในสดมภ์ดังกล่าวไป
เก็บไว้ที่คลิปบอร์ด
        4. เลื่อนตัวชี้ไปวางไว้เหนือสดมภ์ที่ต้องการวาง คลิกสัญรูป ข้อความในสดมภ์ที่เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดจะถูกนำมาวาง
ในที่ใหม่ตามต้องการ

ย้อนกลับ


            การปรับขนาดความกว้างของตาราง
       วิธีปรับความกว้างนั้นไม่มีอะไรมากทำได้ง่ายๆโดยการ Drag mouse ปรับขนาดเท่านั้นเอง โดยเลื่อนไปที่เส้นในแนวตั้ง ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็น แล้วจึง Drag mouse ปรับขนาดตามต้องการ

            การปรับความสูงของตาราง
การปรับความสูงนี้ใช้วิธีเดียวกับการปรับขนาดความกว้างคือใช้วิธีการ Drag mouse เช่นเดียวกัน

            ปรับแต่งตารางให้สวยงาม
ในตอนนี้จะได้รูปแบบตารางตามที่ต้องการแล้ว ต่อไปจะเป็นวิธีการตกแต่งตารางให้สวยงามยิ่งขึ้น ปรับแถวและคอลัมน์ให้เท่ากัน

1. Drag mouse ทับตารางให้ครอบคลุมส่วนที่ต้องการปรับแต่ง
2. คลิกเมาส์ ปุ่ม  สำหรับปรับให้แต่ละแถวมีความสูงเท่ากัน
3. คลิกเมาส์ ปุ่ม  สำหรับปรับให้แต่ละคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน

กรอกข้อมูลให้ชิดด้านบน, ตรงกลางหรือด้านล่างของตาราง

ในการกรอกข้อมูลลงในตาราง คุณสามารถกำหนดว่าจะให้ข้อมูลนั้นชิดขอบด้านบน ด้านล่างหรือวางไว้ตรงกลางก็ได้ดังนี้

1. คลิกเมาส์ เลือกช่องที่ต้องการ หรือถ้าต้องการหลายๆช่องให้ Drag mouse ทับช่องที่ต้องการ
2. กำหนดการจัดวางข้อความในตาราง

คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  สำหรับวางข้อความให้ชิดขอบด้านบน

คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  สำหรับวางข้อความให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด

คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  สำหรับวางข้อความให้ชิดขอบด้านล่าง

การจัดแนวการวางของข้อความในตาราง
สามารถเลือกว่าจะจัดวางข้อความในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ดังนี้

1. คลิกเมาส์ เลือกช่องตารางที่ต้องการจัดแนวการวางข้อความ
2. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  ให้สังเกตแนวการวางข้อความที่เปลี่ยนไป

3. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  การวางข้อความจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอีก ที่จริงปุ่ม  นี้เป็นปุ่มที่เปลี่ยนมาจากปุ่มที่แล้ว

4. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  อีกครั้ง

  เมื่อต้องการ คลิกเมาส์ ที่ปุ่มการจัดวางข้อความในตาราง จะเป็นการสลับการทำงานระหว่างปุ่ม และปุ่ม โดยอัตโนมัติ

 

ย้อนกลับ

ใส่สีสันลงในตาราง
วิธีใส่สีสันให้ตารางมีดังนี้

1. Drag mouse ทับตารางในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
2. คลิกเมาส์  เลือกสีที่ต้องการ

เปลี่ยนสีเส้นตารางทำด้วยวิธีการดังนี้

1. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม  สำหรับการเปลี่ยนสีให้กับเส้นตาราง ซึ่งจะปรากฎสีมาให้เลือก เลือกสีที่ต้องการ
2. Drag mouse ทับเส้นที่ต้องการเปลี่ยนสี คุณต้องเขียนทับเส้นเดิมโดยปรากฎเส้นสีเทาทับเส้นนั้นๆ
3. จะได้เส้นตารางสีใหม่ตามที่ต้องการ

การใส่สูตรคำนวณในตาราง
เครื่องมือการคำนวณ มีอยู่ในชุดเครื่องมือวาดตาราง ได้แก่

1. ไอคอน เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก 

2. ไอคอน เรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อย

3. ไอคอน ผลรวมอัตโนมัติ

การใช้งาน
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ

วิธีการ ให้คลิกในช่องที่ต้องการใส่ผลลัพธ์ ในตัวอย่างนี้คือ ช่อง คะแนนที่ได้ แล้วคลิกไอคอน

การเช็คสูตรสมการคณิตศาสตร์
การเช็คสูตรสมการคณิตศาสตร์สามารถทำได้โดยการเรียกคำสั่ง ตาราง => สูตร

หมายถึง ผลรวมทางด้านซ้าย

หมายถึง ผลรวมทางด้านบน


การป้อนสูตรคำนวณอื่นๆ

คำนวณ การบวก = N+N1
คำนวณ การลบ = N-N1
คำนวณ การคูณ = N*N1
คำนวณ การหาร = N/N1

การเรียงข้อมูล
การเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก ตามตัวอย่างตาราง มีขั้นตอน คือ
1. คลุมทึบคอลัมน์จำนวนนักเรียนที่ได้
2. คลิกไอคอน

การเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย ตามตัวอย่างตาราง มีขั้นตอน คือ

1. คลุมทึบคอลัมน์จำนวนนักเรียนที่ได้
2. คลิกไอคอน

ย้อนกลับ

                       กราฟ
         ในการทำเอกสารต่าง ๆ ที่มีการแสดงข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลมักจะต้องใส่กราฟลงไปในเอกสารนั้นอยู่เสมอ ซึ่งกราฟจะช่วยแสดงการเปรียบเทียบได้ดีกว่าการใช้ตาราง ดังนั้นการใส่กราฟลงในเอกสารจึงจำเป็นอย่างมาก


          วิธีการใส่กราฟลงในเอกสารมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาส์ เลือกตำแหน่งที่ต้องการแทรกกราฟ จากนั้น เลือกคำสั่ง แทรก
2. เลือกคำสั่ง รูปภาพ
3. เลือกคำสั่ง แผนภูมจะปรากฎโปรแกรม Microsoft Graph
4. แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในตาราง ได้แก่ เปลี่ยนชื่อตัวแปร และเปลี่ยนตัวเลข
5. คลิกเมาส์ บริเวณที่ว่างบนเอกสาร ซึ่
งอยู่นอกบริเวณกราฟ
6. จะเห็นกราฟแทรกอยู่ในเอกสารตามต้องการ

ย้อนกลับ


     การกรอกข้อมูลในตาราง
         ในขั้นตอนการแทรกกราฟลงในเอกสารดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะมีการกรอกข้อมูลในตารางข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เลื่อน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขแล้ว คลิกเมาส์ เปลี่ยนชื่อ Row Heading
2. คลิกเมาส์เปลี่ยนชื่อ Column Heading
3. กรอกข้อมูลใหม่
4. ดูตัวอย่างรูปภาพที่ปรากฎในเอกสาร

      การเปลี่ยนสไตล์กราฟ
      ในโปรแกรม Microsoft Graph สามารถเลือกให้แสดงกราฟได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น
สามารถเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าวได้โดยการเปลี่ยนสไตล์กราฟ ซึ่งทำได้ดังนี้
1.. เลื่อนเมาส์ ไปวางที่กราฟ แล้ว ดับเบิ้ลคลิก จะเกิดกรอบกราฟ และเข้าโปรแกรม Microsoft Grarph โดยอัตโนมัติ
2 เลือกคำสั่ง แผนภูมิ
3. เลือกคำสั่ง ชนิดแผนภูมิ
4. คลิกเมาส์เลือกแท็บ Standard Type เพื่อเลือกรูปแบบสไตล์กราฟมาตรฐาน
5. คลิกเมาส์ เลือกประเภทของสไตล์กราฟ จะปรากฎแบบกราฟในสไตล์ที่เลือก
6. คลิกปุ่ม
6. ดูรูปตัวอย่าง
7. คลิกเมาส์ ปุ่ม ตกลง
8. คลิกเมาส์ บริเวณเอกสารเพื่อกลับไปยังเอกสารปกติย้อนกลับ

 


    การตกแต่งกราฟ
1. เลือกกราฟโดยดับเบิ้ลคลิก ที่กราฟซึ่งจะเป็นการเข้าโปรแกรม Microsoft Gragh
2. คลิกเมาส์ เลือกกราฟส่วนที่แก้ไข เช่น ส่วนใด ๆ ในกราฟ จากนั้น ดับเบิ้ลคลิก ส่วนนั้น
3. แก้ไขรูปแบบของกราฟ
4. คลิกเมาส์ ปุ่ม ตกลง

ใส่สีพื้นและเส้นกราฟ

รายละเอียดและค่าต่าง ๆ


ย้อนกลับ

การเขียนสมการคณิตศาสตร์
          
การกรอกสมการคณิตศาสตร์ลงในเอกสารด้วยวิธีธรรมดา ๆ คงทำไม่ได้ง่าย ๆ เพราะสมการคณิตศาสตร์มีสัญลักษณ์พิเศษมากมาย
แต่มีวิธีการเขียนสมการคณิตศาสตร์ได้อย่างสวยงาม และสมบูรณ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Equation Editor 3.0 ดังนี้
1. เลือกคำสั่ง แทรก => วัตถจะปรากฎกรอบโต้ตอบ
2. คลิกเลือก ที่แท็บสร้างใหม่ => Microsoft Equation 3.0
3. คลิกเมาส์ปุ่ม ตกลง
4. จะปรากฎแถบเครื่องมือที่ชื่อ Equation และหน้าจอภาพจะเปลี่ยนไป

                ต่อไปจะเป็นการใช้เครื่องมือสำหรับสมการ ให้เหมาะกับสมการคณิตศาสตร์ ในที่นี่ขอยกตัวอย่างการ
สร้างสมการ
1. ใช้แป้นคีย์บอร์ดพิมพ์ "f"
2. คลิกเมาส์ เลือกสัญลักษณ์ สำหรับใส่ตัวห้อย แล้วพิมพ์ " i = "
3. คลิกเมาส์ เลือกสัญลักษณ์ สำหรับใส่เครื่องหมายผลรวม ( Sum )
4. พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์จนถูกต้อง
ย้อนกลับ