การใส่เครื่องหมายหน้าข้อความ
การใส่เลขลำดับ

ใบงาน :5:  


         วิธีที่ 1
   1. กำหนดพื้นที่ทำงานข้อความที่ต้องการใส่เครื่องหมายลำดับจัดหัวข้อจะปรากฎแถบสี ข้อความดังกล่าวจะต้องมีระยะเยื้อง
ด้านหน้าเท่ากัน
2. คลิกปุ่ม
  ข้อความทุกบรรทัดที่มีระยะกั้นหน้าตรงกันในแต่ละย่อหน้าจะถูกกำหนดหัวข้อด้วยการใส่เครื่องหมายเป็น
จุดตามกำหนด
3. คลิกนอกพื้นที่ทำงานเพื่อยกเลิกแถบสี

         วิธีที่ 2
1. กำหนดพื้นที่ทำงานข้อความที่ต้องการใส่เครื่องหมายลำดับจัดหัวข้อจะปรากฎแถบสี ข้อความดังกล่าวจะต้องมีระยะเยื้อง
ด้านหน้าเท่ากัน
2. คลิกคำสั่ง รูปแบบ
3. คลิกคำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
4. ปรากฎกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
5. คลิกเลือกแบบสัญลักษณ์
6. แบบสัญลักษณ์สามารถกำหนดเอง ซึ่งมีให้เลือกอีกโดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม กำหนดเอง
7. คลิกปุ่ม ตกลง
8. คลิกนอกพื้นที่ทำงานเพื่อยกเลิกแถบสี


ย้อนกลับ

         วิธีที่ 1
   1. กำหนดพื้นที่ทำงานข้อความที่ต้องการใส่เครื่องหมายลำดับจัดหัวข้อจะปรากฎแถบสี ข้อความดังกล่าวจะต้องมีระยะเยื้อง
ด้านหน้าเท่ากัน
2. คลิกปุ่ม
  ข้อความทุกบรรทัดแต่ละย่อหน้าจะถูกกำหนดหัวข้อด้วยการใส่เลขประเภทเดียวกับที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
3. คลิกนอกพื้นที่ทำงานเพื่อยกเลิกแถบสี

           วิธีที่ 2
1. กำหนดพื้นที่ทำงานข้อความที่ต้องการใส่เครื่องหมายลำดับจัดหัวข้อจะปรากฎแถบสี ข้อความดังกล่าวจะต้องมีระยะเยื้อง
ด้านหน้าเท่ากัน
2. คลิกคำสั่ง รูปแบบ
3. คลิกคำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
4. คลิกเลือกแท็บ ลำดับเลข ถ้าต้องการใส่เลขลำดับหัวข้อระดับเดียว
5. คลิกเลือกแท็บ ทำเค้าร่างลำดับเลข ถ้าต้องการใส่เลขลำดับหัวข้อหลายระดับ
6. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ
7. แบบตัวเลข สามารถกำหนดเอง ซึ่งมีให้เลือกอีกโดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม กำหนดเอง
8. คลิกปุ่ม ตกลง
9. คลิกนอกพื้นที่ทำงานเพื่อยกเลิกแถบสีย้อนกลับ