เนื้อหา บทเรียน
เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนชั่วโมง
1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Word สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นได้
2
2
การพิมพ์และการปรับปรุงแก้ไขข้อความ สามารถพิมพ์และการปรับปรุงแก้ไขข้อความได้
2
3
การจัดรูปแบบตัวอักษรและเอกสาร สามารถการจัดรูปแบบตัวอักษรและเอกสารได้
1
4
การกำหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อ และเลขลำดับ สามารถการกำหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อ และเลขลำดับได้
1
5
การสร้างตาราง กราฟ และสูตรคณิตศาสตร์ สามารถการสร้างตาราง กราฟ และสูตรคณิตศาสตร์ได้
3
6
การจัดเอกสารแบบคอลัมภ์ สามารถการจัดเอกสารแบบคอลัมภ์ได้
1
7
การใช้ภาพกราฟิกในเอกสาร สามารถสร้างภาพกราฟิกในเอกสารได้
3
8
การค้นหาและการตรวจคำ สามารถค้นหาและการตรวจคำในเอกสารได้
1
9
การทำจดหมายเวียน สามารถทำจดหมายเวียนได้
2
10
การจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสาร สามารถจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสารได้
2