หลักสูตร Microsoft Word
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Word
การพิมพ์และการปรับปรุงแก้ไขข้อความ
การจัดรูปแบบตัวอักษรและเอกสาร
การกำหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อ และเลขลำดับ
การสร้างตาราง กราฟ และสูตรคณิตศาสตร
การจัดเอกสารแบบคอลัมภ
การใช้ภาพกราฟิกในเอกสาร
การค้นหาและการตรวจคำ
การทำจดหมายเวียน
การจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสาร