อ.ไชยชาญ  ทรัพย์มาก
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  คำอธิบายรายวิชา
   สารบัญ
   ::เข้าสู่บทเรียน::
   ใบงาน
   แบบทดสอบ
   สนทนาปัญหา Word
   Download เอกสาร
   Download ใบงาน