(PDF File)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Word 
การพิมพ์และการปรับปรุงแก้ไขข้อความ
การจัดรูปแบบตัวอักษรและเอกสาร 
การกำหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อ และเลขลำดับ  
การสร้างตาราง กราฟ และสูตรคณิตศาสตร์ 
การจัดเอกสารแบบคอลัมภ์ 
การใช้ภาพกราฟิกในเอกสาร 
การค้นหาและการตรวจคำ 
  การทำจดหมายเวียน 
  การจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสาร 

 

Copyright @ 2000 Computer Center Of Wisetchaichan Tantiwitayaphum
ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูม"ิ
โทร.035 631-802 Fax. 035 631-733
Webmaster Chaichan Supmak,Pranee Pongthongkum
ICQ 38284951