คำสั่ง    1. ให้นักเรียนตั้งค่าต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Word ดังรูปด้านล่าง
              ** แถบเครื่องมือ **
              ** ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร **
              ** เมนูภาษาอังกฤษ **
              ** มุมมอง Page Layout **
              ** เปอร์เซ็นต์การมอง **
              ** แถบไม้บรรทัด**        
             2. ให้นักเรียน Copy Print ภาพหน้าจอ โดยการกดปุ่ม Print Scrn SysRq ที่คีย์บอร์ด
             3. คลิกสัญรูป จะได้ภาพหน้าจอดังรูป แล้ว save ไฟล์ โดยตั้งชื่อว่า ใบงานที่ 1 เริ่มต้นกับ Microsoft Word
             4. ให้นักเรียนส่งไฟล์มาที่ email : chai24@hotmail.com  
( ใส่ชื่อ - สกุล , ห้อง เลขที่ ให้เรียบร้อย )



ใบงานถัดไป