แบบทดสอบเรื่อง การสร้างตาราง กราฟและพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์
Multiple-choice exercise

ให้นักเัรียนคลิกเลือกตัวอักษร(A B C D) หน้าคำตอบที่ถูกต้อง เลือก => เพื่อทำข้อต่อไป เลือก <= เพื่อกลับไปทำข้อก่อนหน้า

 
 OK