ตอนที่ 1
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ (Software)

 • ระบบปฏิบัติการของระบบเครือข่าย (Network Operating Sytems)

         เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานในระบบเครือข่าย  โดยส่วนใหญ่แล้วเครือข่ายมักจะใช้กับ
  คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "เซอร์เวอร์"   ในการรันระบบปฏิบัติการ
  เครือข่ายโดยเฉพาะซึ่งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
  สามารถรันเซอร์เวอร์ได้หลาย ๆ ตัว
  พร้อมกัน โดยแต่ละเซอร์เวอร์ก็ทำงานเฉพาะแต่ละอย่างได้ เช่น 
  เซอร์เวอร์ตัวหนึ่ง
  ทำหน้าที่ควบคุมบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ใช้แต่ละคน ในขณะที่เซอร์เวอร์อีกตัวหนึ่ง
  ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้ในเครือข่าย เป็นต้น

  ตัวอย่างโปรแกรมระบบปฏิบัติการ บนเครือข่าย

 • Windows for Workgroups เป็นกลุ่มระบบปฏิบัติการ 16 บิต
 • Windows 95 เป็นกลุ่มระบบปฏบัติการ 32 บิต             
 • Windows 98                                             
 • Windows 2000                                          
 • Windows NT                                            
 • NetWare                                                
 • LANtastic                                               
 • Unix                                                      
 • Linux