ตอนที่ 1
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Network Interface Card หรือ Adapter Card

เป็นแผงวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่ส่งออก และรับเข้า
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับตัวกลางในการสื่อสาร  ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณ

ที่จะส่งไปบนสายสัญญาณ เพื่อส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับได้ ส่วนใหญ่

จะออกแบบเป็นการ์ด (Card)  หรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ใส่ลงในช่องสล็อต  (Slot)

ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Network  Interface  Card  (NIC)

  คอมพิวเตอร์  | เซอร์เวอร์  |  ฮับ  | บริดจ์เราท์เตอร์  |  เกตเวย์  |  โมเด็ม  |  เน็ตเวอร์คการ์ด  |