ตอนที่ 1
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


เกตเวย์ (Gateway)

เกตเวย์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน เช่น
การใช้เกตเวย์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ที่เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี   (PC)
เข้ากับคอมพิวเตอร์ประเภทแมคอินทอช (MAC) เป็นต้น    

 

  คอมพิวเตอร์  | เซอร์เวอร์  |  ฮับ  | บริดจ์เราท์เตอร์  |  เกตเวย์  |  โมเด็ม  |  เน็ตเวอร์คการ์ด  |               .